เดือน: พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบ [...]

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนท [...]

ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโค [...]