เดือน: ตุลาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ลงพื้นที่สนับสนุน พันธ์พืช พันธ์สัตว์ สำหรับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา นางประสพสุข มุงคุณ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๕ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ [...]