ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามงานจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามงานจังหวัดสกลนคร โดย นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอเต่างอย นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนารัฐบาลดิทัล (นพร.) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามงาน ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการขยายถนนสาย ๒๓๓๕ เต่างอย – ศรีวิชา และเยี่ยมชม
กลุ่มอาชีพงานพัฒนาชุมชนจุดเดียวกัน ณ ตลาดสินค้าการเกษตร บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินเยี่ยมชมสินค้า OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของดีอำเภอเต่างอย ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร่วมจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน ๑๗ กลุ่ม

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

(Visited 25 times, 1 visits today)