นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ออกนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจังหวัดสกลนคร ออกนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวชบาไพร บุญจบ
พัฒนาการอำเภอเต่างอย พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายชิราพงษ์ กลิ่นพยอม เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนักพัฒนารัฐบาลดิทัล(นพร.)รับการนิเทศ
ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน
ในการนิเทศงานครั้งนี้ ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน โดยเน้นย้ำเรื่องประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และการเตรียมความพร้อมใน
การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้ง
รับฟังปัญหา แนะนำวิธีแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างจังหวัดกับอำเภอ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

(Visited 8 times, 1 visits today)