นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี(มท.๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย นางเพ็ญศรี คำเกาะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี(มท.๒)
มีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการโครงการขยายถนน สาย ๒๓๓๙
เต่างอย – ศรีวิชา จังหวัดสกลนคร (แขวงการทางสกลนคร) – เยี่ยมชม
กลุ่มอาชีพงานพัฒนาชุมชนจุดเดียวกัน ณ บ้านนาตาล หมู่ ๓ ตำบลนาตาล
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่าง
เคร่งครัด

(Visited 28 times, 1 visits today)