นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน การดำเนิน งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิด
ชอบงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเต่างอย ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน
การดำเนิน งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผู้เข้าร่วม ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๑๑ แปลง
พัฒนาการจังหวัดได้เน้นย้ำการสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มเป็นศูนย์ กิจกรรมจิตอาสา และมีกิจกรรมจิตอาสา เป็น ศูนย์ถ่ายทอด บ่มเพาะให้การเรียนรู้ โดยศูนย์เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ จะต้องมีลักษณะ ๓ อย่างคือ ความพร้อม ของเจ้าของแปลง ความพร้อมของพื้นที่เรียนรู้ ความพร้อมเรื่ององค์ความรู้ โดยพื้นที่ต้องมีลักษณะ การรวมกลุ่มกัน ถ่ายทอดทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มีการ สร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” แสดงออกถึง ความพอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น การแปรรูป ทำบุญ แบ่งปัน ผลผลิตที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้าง
รายได้ สำหรับรูปแบบของการถ่ายทอด การเป็นศูนย์บ่มเพาะ ควรจัดระบบเรื่องผังเรียนรู้ เพื่อการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของศูนย์ขยายสู่ครัวเรือน และผู้สนใจต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 48 times, 1 visits today)