มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน จำนวน ๓ ลาย ประกอบด้วย“ปาเต๊ะร่วมใจ เทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนา ผ้าถิ่นไทย ณ บ้านม่วงคำ หมู่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย นางเพ็ญศรี คำเกาะ เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนชำนาญงาน มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน จำนวน ๓ ลาย ประกอบด้วย“ปาเต๊ะร่วมใจ
เทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนา ผ้าถิ่นไทย
ณ บ้านม่วงคำ หมู่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
๑) ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” สื่อถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่งดงาม
๒) ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” ด้วยแรงบันดาลพระทัยในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล
และสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรง
ออกแบบลายผ้าบาติกพระราชทาน ‘ท้องทะเลไทย’ ด้วยทรงพระดำริ ให้เป็นการจุดประกายความ
คิดเพื่อให้ ผู้คนเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรทางทะเลไทยอันมีค่า
๓) ผ้าบาติกลายพระราชทาน ‘ป่าแดนใต้’ สื่อถึงวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์
จึงได้ทรงออกแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ‘ป่าแดนใต้’ ด้วยทรงพระดำริให้เป็นการจุดประกาย
ความคิด ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าฝนเขตร้อนที่มีระบบนิเวศอันอุดม
เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจ
เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

(Visited 259 times, 1 visits today)