ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฐานการเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ แปลงนายบุญไตร ไกยะษา บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย นางเพ็ญศรี คำเกาะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่
รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ แปลงนายบุญไตร ไกยะษา
บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอเต่างอย ได้แนะแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนา ปรับปรุงศูนย์ฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)