สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ลงพื้นที่สนับสนุน พันธ์พืช พันธ์สัตว์ สำหรับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา นางประสพสุข มุงคุณ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๕ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย นางเพ็ญศรี คำเกาะ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานพร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ลงพื้นที่สนับสนุน พันธ์พืช พันธ์สัตว์ สำหรับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา นางประสพสุข มุงคุณ
บ้านโคกสะอาด หมู่ ๕ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเจ้าของแปลงมีความพึงพอใจ และทำให้สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงชีพ
ได้อย่างยั่งยืน สามารถลดการพึ่งพาจากภายนอกตนจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และ
ให้ผู้อื่นได้มาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแบ่งปันความรู้ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปด้วย”

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

(Visited 20 times, 1 visits today)