เดือน: ตุลาคม 2564

นายสุระชาติ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ออกนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑ [...]

นางสาวชบาไพร บุญจบ พัฒนาการอำเภอเต่างอย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี(มท.๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑ [...]

นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน การดำเนิน งานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ [...]

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฐานการเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ แปลงนายธวัชชัย ยะงาม บ้านโพนปลาโหล หมู่ ๕ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น [...]

มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน จำนวน ๓ ลาย ประกอบด้วย“ปาเต๊ะร่วมใจ เทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนา ผ้าถิ่นไทย ณ บ้านม่วงคำ หมู่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น [...]

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฐานการเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ แปลงนางทัศนาวรรณ เพ็ญคำ บ้านสามัคคี หมู่ ๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น [...]

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าฐานการเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ แปลงนายบุญไตร ไกยะษา บ้านโนนเจริญ หมู่ ๖ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น [...]