โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านโพนปลาโหล หมู่๕ ตำบลเต่างอย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านม่วงคำ หมู่๔ ตำบลนาตาล

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒. [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านเต่างอย หมู่๑ ตำบลเต่างอย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านสามัคคี หมู่๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒. [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านหนองบัว หมู่๕ ตำบลบึงทวาย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑ [...]

อ่านต่อ