สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอยร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มอบเงินสมทบให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ตำบลนาตาล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐ [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านโนนเจริญ หมู่6 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา o๘.๓๐- [...]

อ่านต่อ

โครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา“สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ณ บ้านนาอ่าง หมู่ ๑ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑ [...]

อ่านต่อ

โครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา“สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ณ บ้านนาตาล หมู่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ณ บ้านนาตาล หมู่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒. [...]

อ่านต่อ

โครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา“สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ณ บ้านนาเลา หมู่ ๖ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐- [...]

อ่านต่อ