โครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ [...]

อ่านต่อ

โครงการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 ; 10ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมา ภิบาล ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองสลาม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ศาลาประชาคม บ้านห้วยหวด

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดศร่างโศก บ้านบึงทวาย

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกสะอาด

วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเจริญ

วันเสาร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ [...]

อ่านต่อ