โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านน้ำพุงสามัคคีหมู่ที่๖ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันที่๑0 มีนาคม ๒๕๖๔

(Visited 73 times, 1 visits today)