ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนิตยา ทัศคร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเต่างอยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน