ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวชบาไพร บุญจบ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการพัฒนาการอำเภอเต่างอยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเต่างอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน