# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราขการอำเภอตะโหมด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้นำเสนอประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง (คนเมืองลุง ไม่ทุ่มกัน) และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยประธานในที่ประขุม นายชัชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด เน้นย้ำ ทุกส่วนจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลเดียวกัน #TPMAP #คนลุงไม่ทุ่มกัน# #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน #Change for good# ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

พช.ตะโหมด ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) 27 ม.ค.65 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ดำเนินการประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อชี้แจงแนวทาง และวางแผนการขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจ ผู้นำ อช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด และได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และ ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกผักสวนครัว ในชุดต่อไป ซึ่ง เป็นการปลูกผักพื้นที่เดิมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตะโหมด #ผู้นำอช.อำเภอตะโหมด #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน # Change for good พช.ตะโหมด : ภาพ/ข่าว

✍️พช.ตะโหมด ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ⏰วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลคลองใหญ่ เพื่อติดตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของกองทุน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และแนวนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง #โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.) #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood 🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬 # Change for good 📸พช.ตะโหมด : ภาพ/ข่าว

✍️”พช.ตะโหมด ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565 ⏰วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายและตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood 🥦พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥦 # Change for good 📸พช.ตะโหมด : ภาพ/ข่าว

✍️พช.ตะโหมด ร่วมเวทีเลือกตั้งคณะกรรมการ กข.คจ. บ้านทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลตะโหมด ⏰วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด โดยนางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางนิตติยา อยู่เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการเลือกตั้ง คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.) บ้านทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลตะโหมด ชุดใหม่ ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มฯ องค์กรต่างๆ และราษฎร เข้าร่วม ในการนี้ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กข.คจ. ในการบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมกำชับคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำเนินตามแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และแนวนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน #โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.) #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood 🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬 # Change for good

พช.ตะโหมด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” นางโศภิษส์ฎาพ์ พรหมสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพรุนายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอตะโหมด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา จำนวน150คน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #จิตอาสา #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน # Change for good พช.ตะโหมด :ภาพ/ข่าว……

พช.ตะโหมด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ✒️นางโศภิษส์ฎาพ์ พรหมสุข พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ✒️ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ร่วมดำเนินการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของกรมการพัฒนาชุมชน และร่วมลงนามรับทราบ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน #ต่อต้านการทุจริต #ประกาศเจตนารมณ์ #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน พช.ตะโหมด :ภาพ/ข่าว……