ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature

# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก#🌾 👉พช.ตะโหมด ขอรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแจกโปสเตอร์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย Smart Phone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #จปฐ. #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# 👉พช.ตะโหมด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 👉นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัดพัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปี 2565 #ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต

# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# พช.ตะโหมด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2565 นายโกวิทย์ ทับธนะ ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ได้แนะนำ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมด นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ ซึ่งในที่ประชุม นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย SmartPhone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #จปฐ. #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน #Change for good# ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

พช.ตะโหมด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด มอบหมาย นายชัยยุทธ สุทธิรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำ อช.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พัทลุง ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model For Life : CLM) บ้านสำนักวา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ภาพ/ข่าว : พช.ตะโหมด #Change for good# #ผู้นำอช. #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองโมเดล #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood

🌟 พช.ตะโหมด ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” 📢 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานในรูปแบบของ e-Service เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ผ่านการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 🎯 พช.เขาชัยสน จึงขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย ▪️ เมนูเที่ยวชุมชน ▪️ การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว ▪️ เมนูช้อป OTOP ▪️ แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ▪️ เมนูสมาชิก OTOP ▪️ การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ▪️ เมนู 108 อาชีพ ▪️ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ▪️ เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ▪️ สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ▪️ เมนูปราชญ์ชุมชน ▪️ รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน ▪️ เมนูโคกหนองนา ▪️ ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ▪️ เมนูความรู้ชุมชน ▪️ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book ▪️ เมนูมีทุน ▪️ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 📂 โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” และสามารถออก e – Certificate ได้ทันที ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด