ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

คำว่า “ตะโหมด” ที่ใช้ในปัจจุบันได้เพี้ยนมาจากคำว่า “โต๊ะหมูด” โดยในสมัยก่อนช่วงประมาณ   ปี พ.ศ.2485 ตะโหมด มีฐานะเป็นเพียงตำบลๆหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ต่อมากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดให้ตำบลตะโหมด ขึ้นกับอำเภอเขาชัยสน และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลตะโหมดเป็นกิ่งอำเภอตะโหมด จนกระทั่งปี พ.ศ.2529 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอตะโหมด เป็นอำเภอตะโหมด และมีผลให้กิ่งอำเภอตะโหมดมีฐานะเป็นอำเภอ ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2529 เป็นต้นมา

คำขวัญประจำอำเภอตะโหมด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                     หลักรวมใจสองศาสนา

  ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี                          ยังมีเงาะป่าซาไก

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอตะโหมด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ไปทางทิศใต้ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม หมายเลข 4 พัทลุง-หาดใหญ่ ระยะทาง 39 กิโลเมตร และแยกถนนเพชรเกษมบริเวณตลาดแม่ขรีไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 264.2597 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง  มีความสลับซับซ้อนลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก  มีพื้นที่เป็นที่ราบหรือลูกเนิน 66.43%  หรือประมาณ 175.54 ตารางกิโลเมตร  เป็นภูเขา 33.57%  หรือประมาณ 88.72 ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศ

อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง  มีความสลับซับซ้อนลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก  มีพื้นที่เป็นที่ราบหรือลูกเนิน 66.43%  หรือประมาณ 175.54 ตารางกิโลเมตร  เป็นภูเขา 33.57%  หรือประมาณ 88.72 ตารางกิโลเมตร 

การปกครอง

 

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                              ตำบลแม่ขรี                 มี    11    หมู่บ้าน

                            ตำบลตะโหมด              มี    12    หมู่บ้าน

                             ตำบลคลองใหญ่          มี    10    หมู่บ้าน

 

แผนที

 

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอบางแก้ว  และอำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง

(Visited 4,914 times, 1 visits today)