กิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 8 ครั้ง

🌱🌱สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด🌱🌱
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 13มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.)ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยมีนายสมชาย ชุมพาที วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการประชุมฯ โดยมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และมีการร่วมบริจาคทุนศรัทธาทุนตั้งต้นแห่งความดี ครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองปลักปอม ม.10ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน
#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน #สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#กรมการพัฒนาชุมชน
# Change for good
📸ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

(Visited 8 times, 1 visits today)