คนเมืองลุงไม่ทุ่มกัน

เข้าชม 15 ครั้ง

พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 บ้านนางพิณ ช่วยปู
บ้านเลขที่ 118/1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ครัวเรือนตกเกณฑ์ ในระบบ TPMAP LOGBOOK อำเภอตะโหมด

#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Changeforgood
#พชตะโหมด
#TPMAPLobook

(Visited 15 times, 1 visits today)