# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก#🌾 👉พช.ตะโหมด ขอรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแจกโปสเตอร์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย Smart Phone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #จปฐ. #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

เข้าชม 8 ครั้ง

(Visited 8 times, 1 visits today)