# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# พช.ตะโหมด เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2565 นายโกวิทย์ ทับธนะ ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2565 ในการนี้ได้แนะนำ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมด นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ ซึ่งในที่ประชุม นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย SmartPhone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #จปฐ. #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน #Change for good# ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

เข้าชม 22 ครั้ง

(Visited 22 times, 1 visits today)