🌟 พช.ตะโหมด ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” 📢 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานในรูปแบบของ e-Service เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ผ่านการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 🎯 พช.เขาชัยสน จึงขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย ▪️ เมนูเที่ยวชุมชน ▪️ การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว ▪️ เมนูช้อป OTOP ▪️ แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ▪️ เมนูสมาชิก OTOP ▪️ การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ▪️ เมนู 108 อาชีพ ▪️ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ▪️ เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ▪️ สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ▪️ เมนูปราชญ์ชุมชน ▪️ รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน ▪️ เมนูโคกหนองนา ▪️ ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ▪️ เมนูความรู้ชุมชน ▪️ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book ▪️ เมนูมีทุน ▪️ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 📂 โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน” และสามารถออก e – Certificate ได้ทันที ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

เข้าชม 10 ครั้ง

(Visited 10 times, 1 visits today)