✍️พช.ตะโหมด ร่วมเวทีเลือกตั้งคณะกรรมการ กข.คจ. บ้านทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลตะโหมด ⏰วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด โดยนางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางนิตติยา อยู่เกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการเลือกตั้ง คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.) บ้านทุ่งโพธิ์ ม.1 ตำบลตะโหมด ชุดใหม่ ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มฯ องค์กรต่างๆ และราษฎร เข้าร่วม ในการนี้ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กข.คจ. ในการบริหารเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมกำชับคณะกรรมการชุดใหม่ให้ดำเนินตามแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ และแนวนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน #โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ.) #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood 🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬 # Change for good

เข้าชม 3 ครั้ง
(Visited 3 times, 1 visits today)