ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 9 ครั้ง

🌴🌽สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด🌴🌽
ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชชลิต บุญศิริ ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบหมายให้ นายโกวิทย์ ทับชนะ ปลัดอำเภอ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 2/2564
โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคล
2. ระเบียบ หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินกู้ยืมแก่สมาชิก
3. การติดตามหนี้ค้างชำระ และการพักชำระหนี้ ตามนโยบายช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 (รอบที่2)
4.พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทเงินอุดหนุน 1 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 4 โครงการ
▪️ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด
🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.ตะโหมด:ภาพ/ข่าว🥝🥑……

 

(Visited 9 times, 1 visits today)