พัฒนาชุมชนใสสะอาด

พัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

พัฒนาชุมชนอำเภอใสสะอาด

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

คำสั่งแต่งตั้งเสริมสร้างความโปร่งใส ปี65

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เรื่อง ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล-สพจ.พัทลุง-ประจำปี-๒๕๖๕

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดฯ รอบ 1/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดฯ รอบ 2/2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๒)

นวัตกรรม big data พอ นวัตกรรม big dataชัยยุทธ นวัตกรรม big dataนิตติยา

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

คู่มือ
-คู่มือการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-คู่มือด้านกฎหมาย
-คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และวิธิปฏิบัติ/ข้อควรระวังตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

QR CODE งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง

 

คำสั่ง
-คำสั่งอำเภอตะโหมด  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตีดีเด่นระดับจังหวัด

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรุ้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรุ้ KBO จังหวัด

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน (กิจกรรม 5 ส)
กิจกรรมการลดขยะ

 

(Visited 19 times, 1 visits today)