ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน