ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก#🌾 👉พช.ตะโหมด ขอรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแจกโปสเตอร์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วย Smart Phone ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทราบข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง #60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #จปฐ. #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

โดย tamot วันที่ 03 ก.พ. 2565

# ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนา ศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมีป่าซาไก# 👉พช.ตะโหมด ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 👉นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลของจังหวัดพัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปี 2565 #ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน #Change for good# #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #ChangeForGood 🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾 #Change for good# 📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต

โดย tamot วันที่ 03 ก.พ. 2565