สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

นางโศภิษส์ฎาพ์ พรหมสุข

พัฒนาการอำเภอตะโหมดอำเภอตะโหมด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน