ไข่เค็มตะกั่วป่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางกรัก

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางกรัก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีสมาชิกจำนวน 20 คน ทางกลุ่ม ได้จัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูป ไข่เค็ม ฝากเงินออม ปล่อยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก และทางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (โครงการมิยาซาวา) เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรม และจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการผลิต
ปี พ.ศ. 2543-2544 ได้รับเงินกองทุนกู้ยืมจากโครงการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดพังงา เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตไข่เค็มอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ.2545 กลุ่มได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 1,000,000 บาท ในการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน จึงสร้างอาคารสถานที่ผลิต เพื่อให้กลุ่มมีสถานที่ผลิตของตนเอง ปัจจุบันกลุ่มมีการผลิตไข่เค็ม ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์OTOP ระดับดาว 3 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

มีการรวมกลุ่มกันทำงานทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่น
ชุมชนมีการเลี้ยงเป็ดน้อยลงเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมประจำทุกปีต้องสั่งซื้อไข่จากข้างนอกมาผลิต

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไข่เค็มทุกประเภทสามารถหาได้ภายในอำเภอตะกั่วป่า และจังหวัดพังงาทั้งยังมีราคาถูกไม่แพงมากนัก
2.1.2วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้
1.ไข่เป็ด 4,000 ฟอง ต่อครั้ง
2.แกลบ 1 ถุง
3.เกลือ 100 ถุง
4. กล่อง

ขั้นตอนการผลิต

1.นำไข่เป็ดล้างให้สะอาด
2.นำส่วนผสมที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3.นำดินละเอียดคลุกเกลือ ส่วนผสมดิน 3 ส่วน เกลือ 1 ส่วน ผสมให้เข้ากัน นำมาห่อไข่เป็ด
4.นำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้
5.การรับประทานไข่เค็ม หลังจากบรรจุกล่องแล้ว สามารถนำมามาบริโภคได้หลายรูปแบบตามอายุของไข่เค็ม ซึ่งเริ่มนับจากวันบรรจุกล่อง ดังนี้
1-5 วัน ต้มไข่หวาน
7-10 วัน ทอดไข่ดาว
10-20 วัน ต้มให้สุก

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การคัดเลือกไข่เป็ด ต้องคัดไข่ที่มีขนาดเท่ากัน มีคุณภาพ มีความใหม่/สด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางกรักนอก

ที่อยู่ * 1 * ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 0

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอุไร บางกรัก

ที่อยู่ * * ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 0

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ 82110
3.2.2 ส่วนราชการมีการจัดงาน
3.2.3 ตลาด บขส.ตะกั่วป่า

(Visited 151 times, 1 visits today)