หน้ากากตะกั่ว พามาอบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง…..? ไม่ยากอย่างที่คิด

หน้ากากตะกั่ว พามาอบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง…..? 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 โดยจัดสรรเงินให้หมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการคน เงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนา “คน” และ “การเรียนรู้” เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชนให้ยั่งยืน

(Visited 75 times, 1 visits today)