15 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านบางกรักใน หมู่ที่ 9 ต.โคกเคียน

15 16 และ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พั [...]

อ่านต่อ

11 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) บ้านบางกรักกลาง หมู่ที่ 7 ต.โคกเคียน

11 12 และ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พั [...]

อ่านต่อ