โครงสร้างบุคลากร

นายวีระ เพ็ญจำรัส

พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า

นางสาวอนินทิตา ศุภวัฒนกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสนั่นศักดิ์ สมทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 399 times, 1 visits today)