โครงสร้างบุคลากร

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม

พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า

นายจตุพร บุญศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 862 times, 1 visits today)