โครงสร้างบุคลากร

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ปิ่นสมนาม

พัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า

นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอมรินทร์ แก้วพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปารณีย์ เกลี้ยงขำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 481 times, 1 visits today)