KICK OFF คาราวานแก้จนจังหวัดพังงา

 พังงาเมืองสวยในหุบเขา @สุขจริงสุขจังที่พังงา
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า
นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า ร่วมต้อนรับ พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดพังงา โดยมี ส.ต.อ.สุจินต์ ส้มแป้น ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายจตุพร บุญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับ ในพิธีเปิดกิจกรรม (KICK OFF) คาราวานแก้จนจังหวัดพังงา : โครงการพังงาร่วมใจ รวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหา ขจัดความยากจนภายใต้ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
กิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาคี ทีมพี่เลี้ยง/หมอแก้จน อปท. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย ภายในงานมีการมอบเงินช่วยเหลือจาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปาะบางเป็น เงิน จำนวน ครัวเรือน ละ 2000 บาท แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 5 ครัวเรือน / มอบคู่มือแก้จนแก่ทีมพี่เลี้ยง /หมอแก้จน และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ต่อจากนั้นประธานได้ปล่อยขบวนรถคาราวานแก้จน และได้ร่วมขบวนไปเพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า พร้อมเน้นย้ำทีมงานให้การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
(Visited 30 times, 1 visits today)