ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการขับเคลื่อนงานนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นสำคัญดังนี้
– พิธีลงนามในข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดพังงา กับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ
– การมอบนโยบายหลักการทำงานให้แก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
– การมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 โดย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
– การชี้แจงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน การใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” และ “CDD EIS พกพา”
(Visited 29 times, 1 visits today)