ข้อมูล จปฐ./กชช2ค อำเภอตาคลี

เข้าชม 87 ครั้ง

ข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2564 อ.ตาคลี

จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์รายตัวชี้วัด

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ

จำนวนประชากรตามช่วงอายุ

จำนวนประชากรตามระดับการศึกษา

สรุปผลการจัดเก็บ จปฐ.อ.ตาคลี 2564

(Visited 87 times, 1 visits today)