สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนนายสุรเกศ นาคภู่ บ้านเลขที่ 16/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสร้อยทอง ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนนางสุปัญญา เถื่อนม่วง บ้านเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสร้อยทอง ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอำเภอตาคลี พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี นักพัฒนานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้นำในหมู่บ้านคณะกรรมการโรงสีข้าวปลอดสารพิษ บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 8 ตำบลตาคลี และคณะกรรมการโรงสีข้าวและแปรรูปบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลสร้อยทอง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ คณะติดตามตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561