การประกาศวาระตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนตำบลหนองโพ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ฯ