โครงสร้างบุคคลากร

นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอตาคลี

 

นางสาววาริน อยู่สบาย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลตาคลี ตำบลพรหมนิมิต เทศบาลเมืองตาคลี

นางสุกัญญา ดวงตาเสือ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองหม้อ  ตำบลจันเสน

นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวหวาย  ตำบลหนองโพ

นายปริญ  เปรมศิริเตชากร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลสร้อยทอง ตำบลลาดทิพรส

นางสาววิลาวัลย์  เชิญขวัญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยหอม ตำบลช่องแค

(Visited 903 times, 1 visits today)