โครงสร้างบุคคลากร

นางอุบลรัตน์ สิทธิน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอตาคลี

 

นางสาววาริน อยู่สบาย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลตาคลี ตำบลพรหมนิมิต เทศบาลเมืองตาคลี

นางสุกัญญา ดวงตาเสือ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหนองหม้อ  เทศบาลตำบลช่องแค

นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวหวาย  ตำบลหนองโพ

นางสาวกัลยา โตประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลลาดทิพรส  ตำบลห้วยหอม ตำบลสร้อยทอง

นายวีรชาติ พูลเหลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจันเสน  ตำบลช่องแค

(Visited 774 times, 1 visits today)