โครงสร้างบุคคลากร


นางสุทธิรักษ์ อาจองค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอตาคลี

 

 

 

 

นางสาววาริน อยู่สบาย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ

 

นางสุกัญญา ดวงตาเสือ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลสร้อยทอง  ตำบลช่องแค

นางสาวพัฒชรี จันทรโชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหัวหวาย  ตำบลหนองโพ

นายพีรพัฒน์ ช่องท้วม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลลาดทิพรส  ตำบลห้วยหอม

นายวีรชาติ พูลเหลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลจันเสน  ตำบลพรหมนิมิต

(Visited 552 times, 1 visits today)