ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอตาคลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทรัพยากร

ทรัพยากรป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้ ตาคลีก็มีภูเขาไม่น้อยเหมือนกัน จึงมีป่าไม้มากมาย รวมทั้งกองบิน 4 ที่ยังมีต้นไม้หลากสายพันธุ์ที่ยังคงรักษาไว้ แต่ที่มีการอนุรักษ์คือ

 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง

ทรัพยากรน้ำ

ตาคลีนับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรน้ำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

แหล่งน้ำที่สำคัญ

 • คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอตาคลีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 124 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตาคลี (Takhli) 24 หมู่บ้าน 6. หนองโพ (Nong Pho) 15 หมู่บ้าน
2. ช่องแค (Chong Khae) 12 หมู่บ้าน 7. หนองหม้อ (Nong Mo) 7 หมู่บ้าน
3. จันเสน (Chan Sen) 11 หมู่บ้าน 8. สร้อยทอง (Soi Thong) 10 หมู่บ้าน
4. ห้วยหอม (Huai Hom) 11 หมู่บ้าน 9. ลาดทิพรส (Lat Thippharot) 11 หมู่บ้าน
5. หัวหวาย (Hua Wai) 14 หมู่บ้าน 10. พรหมนิมิต (Phrom Nimit) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอตาคลีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตาคลี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตาคลี
 • เทศบาลตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช่องแคและตำบลพรหมนิมิต
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาคลี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองตาคลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องแค (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจันเสนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหวายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหม้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้อยทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดทิพรสทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลช่องแค)

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

 1. เกษตรกรรม เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย สวนผลไม้ (มะม่วง)
 2. ปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง
 3. อุตสาหกรรม มีโรงงานมากมาย เช่น โรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรงงานผลิตเยื่อกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น
 4. ค้าขาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อาชีพเสริม

 1. เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ
(Visited 9,965 times, 3 visits today)