สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

-ว่าง-

พัฒนาการอำเภอตากฟ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2564