สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวอุมาพร อรรถจุ่น

พัฒนาการอำเภอตากฟ้า

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2564