ประกาศ

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และขอลฝากของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างค่าจ้างออกแบบและจัดทำจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และขอลฝากของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างดำเนินการออกแบบและผลิตของที่ระลึก พร้อมการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ตามโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 3/2561 การจ้างค่าจ้างดำเนินการออกแบบและผลิตของที่ระลึกพร้อมการผลิตเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561