สพอ.ท่าช้าง เดินหน้า..วางแผนลุยงานพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

“ถิ่นช้างศึกครั้งกรุงศรี บารมีหลวงพ่อแพ”

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวผ่องพรรณ บรรณทองพัฒนาการอำเภอท่าช้าง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าช้าง

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
1. การเตรียมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
2. โครงการการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ประจำปี 2566
3. การดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
5. การดำเนินงานการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่
6. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeforGood

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 34 times, 1 visits today)