นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะติดตามการขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร แปรรูป และการท่องเที่ยว บ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 90 times, 1 visits today)