สพอ.สุวรรณภูมิฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@17 มกราคม 2561 นายวัยวุฒิ อาศรั [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ) พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@15 มกราคม 2561 นายวัยวุฒิ อาศรั [...]
อ่านเพิ่มเติม