💠กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

  💠วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. นา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลจำปาขัน จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

💠วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

💠วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. พล.ต.ภัทรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและเก็บข้อมูลงานศิลปิน/ช่างทอผ้า ที่สามารถทอลายสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิถีชีวิต อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายวสันต์ ชิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠พช.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เเละขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

💠วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๙ น. นายโชคชัย วั [...]
อ่านเพิ่มเติม

💠 💠 @พช.อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด(ศจพ.จ.) ผ่านระบบ Application Zoom

💠วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายโชคชัย [...]
อ่านเพิ่มเติม