💠 สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กับ สวทช.

💠 สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กับ สวทช.

💠วันศุกร์ที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในที่ประชุมหารือการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โปรแกรมการ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในมิติทางด้านรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและทำงานแบบบูรณาการโดยอาศัยเครือข่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมุ่งหวังที่จะเห็นการยกระดับอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โปรแกรมการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีโจทย์นำร่องได้แก่  ข้าว พืชหลังนา โคเนื้อ การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งทอ

โดยมีนายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ได้นำเสนอข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ในระบบ tpmap ๒๕๖๕ ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ในฐานข้อมูล จปฐ. ครัวเรือนตกหล่นที่ปรากฏในระบบ Thai QM จำนวน ๑๙๖ ครัวเรือน ครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน ครัวเรือนที่ให้การสงเคราะห์ ๑๘๓ จำนวน ๑๓ ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนได้รับได้รับการพัฒนาและแก้ไขทุกครัวเรือนแล้ว ด้วยการบูรณาการกับภาคีในพื้นที่ ดำเนินโครงการถนนสายธรรมค้ำจุนคนจน โดยพระครูสุตกิจวิมล เจ้าคณะอำเภอสุวรรณภูมิ

ในการนี้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อย มอบหมายนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ น้อยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ อาคารใหม่  ชั้น ๒

💠ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

(Visited 6 times, 1 visits today)