💠 พช.สุวรรณภูมิ ประชุมเครือข่าย กข.คจ.

💠 พช.สุวรรณภูมิ ประชุมเครือข่าย กข.คจ.

💠วันพฤหัสบดีที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ เพื่อประเมินศักยภาพโครงการ กข.คจ. ตามหลักธรรมาภิบาล และรายงานสถานะหนี้สินและสถานะทางการเงิน

นอกจากนี้นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ ดังนี้

หลักการของโครงการ กข.คจ.

การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. อาจไม่มีรูปแบบตายตัวในทุกประการขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการบริหารจัดการภายใต้หลักการดำเนินงาน ดังนี้

๑.การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์

๒.การใช้ข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบขององค์กรประชาชนในหมู่บ้าน

๓.การมอบอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย คือ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเลือกตั้งโดยครัวเรือนยากจน เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานกองทุน กข.คจ.ให้มีประสิทธิภาพ

๔.สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนจากจนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์ของโครงการ กข.คจ.

๑.กระจายโอกาสให้คนยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ.

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน องค์ประกอบ

๑.ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน ๑ คน

๒.ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จำนวน ๒ คน

๓.ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) จำนวน ๑ คน

๕.อาสาพัฒนาชุมชน จำนวน๑ คน

๖.ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๑-๒คน

๗.ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือกลุ่มอาชีพ จำนวน ๑-๒คน

๘.ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่น ๆ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนตามความจำเป็นเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น คัดเลือกกันเอง เพื่อทำหน้าที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ ตามความจำเป็นเหมาะสม

อำนาจหน้าที่

๑.บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน

๒.พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ.

๓.ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย

๔.จัดทำระบบข้อมูล จัดทำเอกสาร บัญชีทะเบียนต่าง ๆ ตามโครงการ กข.คจ.

๕.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

๖.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

การบริหารโครงการ กข.คจ.

 ระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.

๑.การจัดเวทีประชาคม

๒.การบริหารเงินทุนของหมู่บ้าน

๓.สนับสนุน ติดตามครัวเรือน

๔.จัดทำเอกสาร บัญชี ทะเบียน

๕.ข้อมูล และรายงาน

ระดับครัวเรือน

๑.เสนอโครงการยืมเงิน

๒.ลงทุนในอาชีพ

๓.บริหารเงินทุน

๔.ใช้คืนเงินยืม

๕.ยืมใหม่ ขยายการลงทุน

โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ

💠ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

(Visited 5 times, 1 visits today)