💠 วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดสว่างโพธิ์ทองร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

💠 วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดสว่างโพธิ์ทองร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

💠วันพุธที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องประชาชน ถวายการต้อนรับ  พระครูดิตถธรรมานุกุล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ รองประธานกรรมการ พระครูวาปีสิริธรรม รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน กรรมการ และพระวิชัย วชิรวุโธ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนทราย คณะกรรมการประเมิน วัด ๕ ส “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เป็นหนึ่งใน ๑๔ โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โครงการนี้มีป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้ ๕ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขยายเครือข่ายวัดที่เป็นสัปปายะให้ทั่วประเทศในระยะเวลา ๕ ปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ วัด โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันอาศรมศิลป์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการนำหลักการ ๕ส และหลักสัปปายะ ๗ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของวัด มีหลักการที่เรียกว่า “๓-๕-๗-๙” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ของวัด และชุมชน

พระครูดิตถธรรมานุกุล รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานกรรมการ ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป พร้อมชื่นชมการดำเนินงานตามโครงการฯ ที่เห็นเป็นรูปธรรม โดดเด่น และการใช้วีดีทัศน์ประกอบการนำเสนอถือเป็นสิ่งที่ดีงาน ไม่มีที่ใดทำมาก่อน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้รักษาสิ่งที่ดีงามแบบนี้ต่อไป

นอกจากนี้พระครูโอภาสปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ทอง เจ้าคณะตำบลหินกอง เขต ๑ ถวายการต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยเอกสาร วีดีทัศน์ และการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเดิม และกล่าวขอบคุณส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม ขอเจริญพร

💠ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

(Visited 179 times, 1 visits today)