💠 สุวรรณภูมิ Kick Off กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID – 19 ประจำปี ๒๕๖๖

💠 สุวรรณภูมิ Kick Off กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID –  19 ประจำปี ๒๕๖๖

💠วันจันทร์ที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายนายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID –  19 ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีพระครูโอภาสปริยัติการ เจ้าคณะตำบลหินกอง เขต ๑ พร้อมคณะสงฆ์อำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเทศบาลตำบลสระคู ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำอช. ผู้นำสตรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๕๐ คน ณ วัดสว่างโพธิ์ทอง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠กิจกรรมน้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID –  19 ประจำปี ๒๕๖๖  รอบ ๒ ต่อเนื่อง ในครั้งนี้มีกิจกรรมการเตรียมพื้นที่แปลงปลูก และร่วมกันปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐  ชนิด เช่นต้นกล้วย/พริก/มะเขือเทศผักบุ้ง/บวบ/ตะไคร้/มะละกอ/ข่า/กระชายมะนาว/ผักกาด/ผักชีลาว/แมงลัก/กระเพรา/สะระแหน่/ตื่นฉาย/พริก/มะเขือ เป็นต้น ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักสวนครัว ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา เพื่อแบ่งปันกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่แปลงผักสวนครัว กิจกรรมในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการหน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกครัวเรือน น้อมนำเเนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชสมุนไพร ด้านภัย COVID –  19 ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชนิด

💠ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

:#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDayCDD

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll

(Visited 144 times, 1 visits today)