☆ พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมถนนนวัตวิถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ

☆ พช.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมถนนนวัตวิถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ

💠 วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนนวัตวถี ชุมชนมีดี เมืองสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการผลิตสินค้าชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมของภาคประชาชนทั้งในเขตเทศบาลสุวรรณภูมิ และละแวกใกล้เคียง ณ บริเวณถนนหน้าโรงน้ำแข็งกรเดช ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น  องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผลผลิตจาก โคก หนอง นา เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล การประกวดร้องเพลงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผลผลิตจาก โคก หนอง นา โดยมีนายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ กล่าวรายงาน

ในการนี้ นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผลผลิตจากเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย  ในกิจกรรมดังกล่าว

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 32 times, 1 visits today)