☆ พช.สุวรรณภูมิ มอบรางวัลผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

☆ พช.สุวรรณภูมิ มอบรางวัลผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

💠 วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณประกวดผ้าลายพระราชทาน       “ขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ระดับจังหวัด จำนวน ๗๓ รางวัล ดังนี้

ประเภทเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง

รางวัลชนะเลิศ    นางจำนงค์. อินทร์สระคู

รองชนะเลิศอันดับ ๑       นางสำราญ พรมบุตร

รองชนะเลิศอันดับ ๒       นางเอียบ นาคกระแส

รางวัลชมเชย  นางจำเนียร น้ำกระจาย

นางเสงี่ยม จันทร์สระคู

นางสำเนียง พูลสระคู

นายสำราญ นาคกระแส

นายยุทธนา น้ำกระจาย

ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ    นางเอียบ นาคกระแส

รองชนะเลิศอับดับ ๒       นางจำนงค์. จันทร์สระคู

รางวัลชมเชย                  นางสำเนียง พูลสระคู

นางสาวจีรวรรณ แก้วพิลา

นางสาวอรทัย นันตะชัย

ประเภทผ้าหมี่ข้อ/หมี่คั่น

รางวัลชนะเลิศ    นายยุทธนา น้ำกระจาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑       นางจำเนียร น้ำกระจาย

รองชนะเลิศอันดับ ๒       นางจำนงค์. อินทร์สระคู

รางวัลชมเชย                  นางจันทร์ฉาย แพงภูงา

นางคำปลิว มังสระคู

นางสาวนัฐติมา พุฒภูงา

นางชมภู. แก้ววัน

นางวิลัย พูลสุข

นางเสงี่ยม จันทร์สระคู

นางสำเนียง พูลสระคู

นางเอียบ นาคกระแส

ประเภทผ้ามัดหมี่ ๓ ตะกอขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ    นางนงนุช พุฒภูงา

รองชนะเลิศอันดับ ๑       นางอาภรณ์ แพงภูงา

รองชนะเลิศอันดับ ๒       นายวิลัย พูลสุข

รางวัลชมเชย                  นางจำนงค์. อินทร์สระคู

นายยุทธนา น้ำกระจาย

นางสำราญ พรมบุตร

นางจำเนียร น้ำกระจาย

นางทวน สุดชาวงค์

นางสมพงษ์ พุฒภูงา

นางสมจิต ซุยคง

นางถาวร แพงภูงา

นางสมานชัย จิตรซื่อ

นางเยือน แพงภูงา

นางคำปลิว มังสระคู

นางบัวหอม บุญสองชั้น

นางบุรินทร์ แพงภูงา

นางวรรณี บุตะไมย์

ประเภทผ้ามัดหมี่ ๒ ตะกอ

รางวัลชนะเลิศ    นายยุทธนา น้ำกระจาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑       นางจำเนียร น้ำกระจาย

รองชนะเลิศอันดับ ๒       นางจำนงค์. อินทร์สระคู

รางวัลชมเชย                  นางเอียบ นาคกระแส

นางอัมพร ชัยชิด

นางพิมพร จันทรวงษา

นางบุรินทร์ แพงภูงา

นางจันทร์ฉาย แพงภูงา

นางสมานชัย จิตซื่อ

นางนาง แข่งขัน

นายบุญลือ แพงภูงา

นางสุภา อิมบุตร

นายวินัย มังสระคู

นายมิตร พุฒภูงา

นางบุญฑริกา ศรีประสาน

นางนาตยา ตระกาลผล

นางกัญจน์ฐิตา แพงภูงา

นางสมจิตร โนนสาหร่าย

นางชมภู. แก้ววัน

นางสุพัฒน์ ทำสระคู

นายวิลัย พูลสุข

นางสำเนียง พูลสระคู

นายเอกวัฒน์ จันทรวงษา

นางดาวลอย จันทรวงษา

นางสาวอรทัย นันตะชัย

นางประจวบ วารุรัง

นางสาวจีรวรรณ แก้วพิลา

นางสาวพันธ์ธิการ์ ภูตา

นางจงจิตร บุญสองชั้น

นางแพรทอง บัวปลั่ง

นางสาวมนต์ณัฐฐา จันทร์สระคู

ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ ได้แสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล อำเภอสุวรรณภูมิ มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหม ที่เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหม ขอให้รักษาชื่อเสียง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ ต่อสืบไป

ในการนี้ นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล ทั้ง ๗๓ รางวัล และแสดงความยินดีกับผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”และงานหัตถกรรม ระดับภาค อำเภอสุวรรณภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลจำนวน ๓๒ ผืน ดังนี้

นางจันทร์ฉาย แพงภูงา (๒ ผืน)

นายวิลัย พูลสุข (๓ ผืน)

นางสำเนียง พูลสระคู (๕ผืน)

นางจำนงค์. อินทร์สระคู (๖ ผืน)

นางสุภา อิมบุตร

นางบุญลือ แพงภูงา

นางสำราญ พรมบุตร ( ๔ ผืน)

นางจำเนียร น้ำกระจาย (๔ ผืน)

นางถาวร แพงภูงา

นางนงนุช พุฒภูงา

นางคำปลิว มังสระคู

นายยุทธนา น้ำกระจาย (๒ ผืน)

นางจิราวรรณ แก้วพิลา

นางอรทัย นันตะชัย

ผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”และงานหัตถกรรม ระดับ ประเทศ

อำเภอสุวรรณภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ จำนวน ๒ ผืน ดังนี้

นางสำราญ พรมบุตร

นางจำนงค์. อินทร์สระคู

โดยทั้ง ๒ ท่านได้เข้าประกวดระดับประเทศ รอบตัดสินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดระดับประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ นางสำราญ พรมบุตร ประเภทผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง เทคนิคโสร่ง/ผ้าขาวม้า

ซึ่งเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและยินดี

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 104 times, 1 visits today)