☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงและจำหน่าย ณ มจร.

☆ ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงและจำหน่าย ณ  มจร.

💠 วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสงี่ยม แน่นอุดร พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายยืนยง ขาวงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (บ้านตาหยวก) ประกอบด้วยนางเอียบ นาคกระแส และนางดาวลอย จันทวงษา ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ตามโครงการจัดประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ส่วนภูมิภาค : ตลาดนัดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

@ พช.สุวรรณภูมิChange for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

ภาพ/ข่าวโดย….สพอ.สุวรรณภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change for Good

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

 

(Visited 10 times, 1 visits today)